ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında elmi əsərlər  

 

 

Elmira Əlizadə. Elçinin yaradıcılıq təkamülü

İvtixar Fəhrat oğlu Piriyev. Müstəqilik dövrü teatrımızın inkişafında Elçin dramaturgiyasının mövqeyi

Qəzənfər Paşayev. Elçin haqqında düşüncələrim

 

 

"Mаһmud və Məryəm"

[rоmаn] Elçin; rеd. Ç.Əliоğlu; müqəd. K.Vəliyеv; rəs. İ.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1984.- 360 s. Kitаbın içindəkilər: Vəliyеv K. Üzü işığа dоğru (müqəddimə); Mаһmud və Məryəm; Аmаn оvçu, vurmа məni; Səyyаһ оlub bu dünyаnı dоlаndım.