ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

"Seçilmiş əsərləri"

Elçin; ön söz. müəl. V.Bəhmənli.- Təkrar nəşr.- Bakı: Avrasiya Press, 2005.- C.2.- 424 s.