ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında məqalələr  

 

A.İsmayıloğlu. Elçinin "Şekspir" pyesinin tama şası Moskva teatrının səhnəsində. "Ədəbiyyat" qəzeti

"Məhəbbətsiz bu həyat cəhənnəmdir". Müsahibəni apardı: Atababa İsmayıloğlu. "Ədəbiyyat qəzeti" - 2011.- 13 may.- S.4.

Aydın Talıbzadə. Qatilin qətli və ya cəzasız cinayət

Aygün Süleymanova . Qatil və ya tənha qadının elegiyası…

Əkbər Qoşali. Elçindən öncə Elçin yox idi…

Elçin Mehrəliyev. Yaziçinin yurd həsrəti. Kaspi.- 2012.- 3 aprel.- S.15.

Fərid Hüseyn. Elçinin öz "Teleskop"u

Flora Xəlilzadə. Düşüncələrdən boylanan yazıçı ömrü. Kaspi. 27.04.2013

İftixar Piriyev. Yazıçı-tənqidçi Elçinin teatr-estetik görüşləri

İltifat Hacıxanoğlu. Elçinin "Teleskop"u və ya "Azdrama"da yeniliyin bəhrəsi. Ekspress.- 2011.- 14-16 may.- S. 31.

"Yaşlı nəsil sənət adamlarında sovet eqoizmi var". Kamran Şahmərdan deyir ki, iş az olanda bu "özəllik"lərini aşkar hiss etdirirlər. Şənbə, 11.06.2011

Лев Аннинский. Маленькая птичка на алмазной горе. Контакты, Москва, 1982, стр.252-271

Hüseynzadə X. Xalq yazıçısı Elçin Şekspir bəşəri problemlərin təcəssümüdür. ÜNS yaradıcılıq səhnəsində yeni tamaşanın məşqləri gedir. 525-ci qəzet.- 2007.- 15 mart.- S. 7.

F.Abdullayev. Elçinin «Şekspir» əsərinin London premyerası. London.

Nizaməddin Şəmsizadə. Elçinin 65 yaşi. Bədii ucalıq - elmi dərinlik. Azərbaycan məktəbi. - 2008. - N 5. - S. 14-19

Azərbaycan ədəbi tənqidi və Elçin yaradıcılığı. Məqalələr. 6 mart 2003

Məryəm ƏLİZADƏ. Elçin fenomeninin Azərbaycan Milli Teatr prosesinə təsiri. 525-ci qəzet.- 2011.- 10 sentyabr.- S 20-21; 32.

Nizami TAĞISOY. Elçin yaradıcılığı: görünən və görünməyən tərəflər. 525-ci qəzet.- 2009.- 15 aprel.- S.7.

Низами Тагисой. Хронотоп Эльчина: время и голоса. «Зеркало» 17.03.2012

Nizami Cəfərov . Ədəbiyyat yaradıcısı, mеtоdоlоqu və təəssübkеşi

Qərib Mehdi. Elçinin nağılları və yaxud nağılın gerçəyə dedikləri. 525-ci qəzet.- 2011.- 16 aprel.- S.20.

Qəzənfər Paşayev. Elçinin sənət dünyasi. Respublika 7 may 2013-10-08

Qəzənfər Paşayev. Elçinin folklor dünyasına bir baxış. 525-ci qəzet

Низами Мамедов. Размышления, навеянные пьесой народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева «Телескоп»

Aydın Talıbzadə. El üçün yaşamiş Elçin. Tarix: 10 May, 2013

Tehran Əlişanoğlu. Ədəbiyyatımızın generalı (Elçin-70). 525-ci qəzet 14.05.13

Vaqif Yusifli . Sənətkarin xoşbəxtliyi. Ədalət 2013-05-09

Vəfa Əliyev. Xəyal həqiqətlə qovuşanda. "Ədəbiyyat qəzeti", 25 may 2001-ci il

Ə.Qaflanoğlu. Xəlil Rza Ulutürk xalq yazıçısı Elçin haqqında

Эльмира Алиева. Диалог с самим собой. Эльчин. «Время и Слово». Каспий.- 2009.- 19 декабря.- С. 10.

Эльмира Ахундова. Вначале было Слово... Размышления публициста по прочтении книги Эльчина "Время и Слово". Зеркало. – 2010. – 16 января. – С. 26.

Книга вышла в свет. Статьи

Марк Пейзель. Любить человека. Эфендиев Эльчин Ильяс оглы. Махмуд и Мариам. Б:, Гянджлик, 1985, стр 3-5

 

 

“SOS”

[pоvest] Elçin; rеd. R.Hаcıyеvа; rəs. F.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1969. - 95 s.