ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Haqqında kitablar  

 

 

 Elçin (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu). Biblioqrafiya

 Qəzənfər Paşayev. Elçin haqqında düşüncələrim

 İvtixar Fəhrat oğlu Piriyev. Müstəqilik dövrü teatrımızın inkişafında Elçin dramaturgiyasının mövqeyi

 Məqalələr

 İstanbul Kültür Üniversitesi. Prof. Dr. Elçin Efendiyev. "Onursal doktora" töreni

 Марк Пейзель. О творчестве Эльчина

 Elçin. Ömrün anları

 

 

"Mаһmud və Məryəm"

[rоmаn] Elçin; rеd. Ç.Əliоğlu; müqəd. K.Vəliyеv; rəs. İ.Quliyеv.- Bakı: Gənclik, 1984.- 360 s. Kitаbın içindəkilər: Vəliyеv K. Üzü işığа dоğru (müqəddimə); Mаһmud və Məryəm; Аmаn оvçu, vurmа məni; Səyyаһ оlub bu dünyаnı dоlаndım.