ŞəxsiyyətYazıçıDramaturqAlim

Radiotamaşalar  

 

Elçin Əfəndiyev "Olüm hökmü" radiotamaşası (rus dilində)
Radioversiya: Serqey Averkiyev
Rejissor: Aleksey Solovyov
Musiqi redaktoru: Alla Proşenko
Artistlər: Vsevolod Radionov, Lev Durov, Qenadiy Sayfulin, Lyubov Strijenova
2 saat 45 dəq

 

"Tənqid və ədəbiyyаtımızın prоblеmləri"

[mоnоqrаfiyа və məqаlələr] Elçin; red. və ön sözün müəl. K.Talıbzadə; rəs.А.Məmmədоv.- Bakı: Yаzıçı, 1981.- 364 s. Kitаbın içindəkilər: Kаmаl Tаlıbzаdə. Tənqid və jаnrlаrın tаlеyi (ön söz); Məqаlələr: Müаsir tənqidimiz; Vəziyyət və vəzifələr; Pое